- Magamról
   - Életút
   - Családom
   - Fényképtár
   - Kapcsolat
   - Nyílt titkok
   - Cikkek

   - Egyházunk

ÉSZAKPESTI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE ESPERESI HIVATALA

2600. VÁC, DÓzsa Gy. u. 54., Tel/Fax 27-311-905 26512005.

 

Nagytiszteletű

Dr. NAGY KÁROLY úrnak

Ref. lelkész

GÖDÖLLŐ

Szabadság tér 9.

 

Nagytiszteletű Lelkipásztor úr!

Az egyházi törvénykezésről szóló 2000. évi I. törvény (a továbbiakban; Törvény) 30. § f) és h) pontjaiba ütköző fegyelmi vétség miatt az Egyházmegyei Bíróság Elnöksége nevében fegyelmi. eljárást kezdeményeztem

Nagytiszteletű Ur ellen az Északpesti Református Egyházmegye Bíróságánál. Az eljáró tanács kijelölése megtörtént, tagjai: Nagy Gábor, Dr. Hardy F. Gábor és Dr. Vallyon Zsolt.

A Törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felkértem dr. Ónodi Szabó István egyházmegyei jogtanácsost az előzetes vizsgálat lefolytatására. Kérem Nagytiszteletű Urat, hogy a. maga részéről is segítse elő a vizsgálat minél gyorsabb lefolytatását.

Az eljárást kezdeményező beadványt jelen levelemhez mellékelem. Az Egyházmegyei Bíróság Elnöksége nevében:

Vác, 2005. június 22.

 

 

 


ÉSZAKPESTI REFORMÁTUS-EGYHÁZMEGYE ESPERESI HIVATALA
2600.VÁC, Dózsa Gy. u. 54.. Tel/Fax 27-311-905 26212005.

NAGY GÁBOR úrnak

Dr. HARGY F. GABOR úrnak

Dr.-VALLYON ZSOLT úrnak

 

Az Északpesti Református Egyházmegye Bírósága

választott tagjainak

 

 

Tisztelt Egyházmegyei Bíró Urak!

Az egyházi törvénykezésről szóló 2000. évi I. törvény (a továbbiakban: Törvény) 30. § f) és h) pontjaiban meghatározott fegyelmi vétségek alapos gyanúja miatt az Északpesti Református Egyházmegye Bíróságának Elnöksége fegyelmi eljárást kezdeményez dr. Nagy Károly, a Gödöllői Református Egyházközség lelkésze ellen.

 

A Törvény 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az Elnökség az eljáró tanács tagjává kijelöli

Nagy Gábor

Dr. Hardy F. Gábor

Dr. Vallyon Zsolt egyházmegyei bírókat.

 

 

Nagytiszteletű Egyházmegyei Bíróság!

Az egyházi törvénykezésről szóló 2000. évi I. törvény 30. § f) és h) pontjaiba üköző fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja miatt hivatalból fegyelmi eljárást vagyok kénytelen indítani dr. Nagy Károly, a Gödöllői Református Egyházközség lelkésze ellen.

 

Az eljárás alapjául szolgáló tényállás röviden a következő:

 

A "Gödöllői Hírek" című újság 2005. június 17-én megjelent számának 9. oldalán közölt "Kegyeletsértés vagy lejárató kampány?" című cikkben dr. Nagy Károly - egyebek mellett - a -következőket nyilatkozta: ,,...a Református Líceum jogtalanul jutott kiegészítő állami normatívához.".

Ez a kijelentés többféle jogsértésre is utalhat.

 

I.) A Líceum igazgatótanácsának elnöke dr. Nagy Károly, vagyis elsősorban neki kellett volna észlelnie az esetleges jogsértő gyakorlatot. Amennyiben nem ellenőrizte kellőképpen a líceum gazdálkodását, akkor legalapvetőbb ezirányú kötelezettségét mulasztotta el. Ha észlelte az ?évek óta" tartó jogellenességet, akkor magyarázatot kell adnia arra, hogy miért nem tett ez ellen semmit sem. (Az egyházmegye elnökségének rendelkezésére álló okiratok szerint egyébként az állítás teljességgel megalapozatlan.).

 

II. Az idézett állítás egyértelműen arra utal, hogy a fokozatos egyházi hatóságok nem végezték kellő alapossággal feladataikat, ez tette lehetővé a kiegészítő állami normatíva felvételét a Líceum számára.

 

A rendelkezésre álló bizonyítékok szerint az állítás teljességgel megalapozatlan.

 

Ismeretlen személy általi feljelentésre indított vizsgálata során az APEH Pest Megyei Igazgatósága Magánszemélyek, Egyéni Vállalkozók és Költségvetési Szervek Ellenőrzési Osztálya mindenre kiterjedő részletességgel megvizsgálta a Líceum gazdálkodását. A 2005. június 6-án hozott határozatában az APEH egyetlen kisebb szabálytalanságot ró az ellenőrzött terhére, azonban a vizsgálat során a gyanúja sem merült fel annak, hogy bármilyen állami támogatás jogosulatlan felvételére került volná sor.

 

A ismertetettek alapján álláspontom szerint dr. Nagy Károly a következő fegyelmi vétségeket követte el:

 

1.) ?Olyan cselekmény ... amely ... az egyház hitelét rontja": amint azt az APEH vizsgálat is igazolta, a Líceum alapítója és fenntartója az Egyházközség. Dr. Nagy Károly fentebb idézett kijelentése az Egyházközség és áttételesen az egész Magyarországi Református Egyház hitelét súlyosan rontotta, hiszen azt állítja, hogy az Egyházközség intézménye és az Egyház tudatosan igényelt az államtól olyan támogatást, melyre nem volt jogosult.

 

2.) ?Egyházi felsőbbségnek, egyházi szolgáknak, egyháztagoknak szóban vagy írásban történő rágalmazása, becsületsértés, az egyházi vagy világi hatóságok, vagy nagy nyilvánosság előtti hamis vádaskodás": az újságcikk mind a Gödöllői Református Egyházközségre, mind a Líceumra, mind az egyházi felsőbbségre, továbbá ezek tagjaira és alkalmazottaira olyan fényt vet, mintha szándékosan megszegve az állami törvényeket, jogosulatlanul akarnának pénzhez jutni, illetve elnéznék ezt a jogsértő gyakorlatot.

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Egyházmegyei Bíróságot, hogy a hivatkozott törvény rendelkezéseinek megfelelően folytasson le fegyelmi eljárást dr. Nagy Károly ellen, és az eljárás eredményeképpen szabjon ki megfelelő fegyelmi büntetést.

 

Az eset súlyára és a nagy nyilvánosságra tekintettél indítványozom, hogy a Bíróság mérlegelje a törvény 80. § (1) bek. b) pontja alapján dr. Nagy Károly tisztségéből való azonnali felfüggesztésének lehetőségét.

 

Bejelentem, hogy az ügy iratait közvetlenül átadtam az egyházmegyei jogtanácsosnak, egyben felhívtam őt az előzetes vizsgálat (36. és 37. §) lefolytatására.

 

Jelen eljárást kezdeményező levelemhez mellékelem:

1. a Gödöllői Hírek c. újságban megjelent interjú fénymásolatát 2. az APEH vizsgálat határozatának fénymásolatát 3. Mészáros Balázs gödöllői református egyháztag beadványát 4. Dr. ónodi Szabó István jogtanácsosnak szóló felkérés

 

Az Egyházmegyei Bíróság Elnöksége nevében:

 

Vác, 2005. június 19.