- Magamról
   - Életút
   - Családom
   - Fényképtár
   - Kapcsolat
   - Nyílt titkok
   - Cikkek

   - Egyházunk

Rövid részletek D. György - bejegyzett könyvvizsgáló átvilágítási jelentésébõl

Az átvilágítási jelentést a presbitérium megtárgyalta és nagytöbbséggel elfogadta.
Azok a presbiterek, akik tanulmányozni akarták a jelentést, az elfogadás után megkapták.
Az Egyházmegyei Bíróság elõtt lezajlott fegyelmi tárgyalásomon a jelentést készítõ könyvvizsgáló tanúként lett meghallgatva és fenntartotta a jelentésben leírtakat. A nyílt tárgyalásokon valamennyi alkalommal 30-50 érdeklõdõ gyülekezeti tag vett részt.
Ezért kerültek az alábbi részletek a "nyílt titkok" közé.


3. Gödöllõi Líceum Alapítvány

Megjegyzés:

-Megállapítható, hogy az egyházközség presbitériumának határozatában megfogalmazott célok ("fenntartás") és az Alapító Okiratban lefektetett célok ("mûködtetését és támogatását") nem egybevágóak.


"Az alapítvány képviselõi jogosultja a kuratórium elnöke, a kuratórium által felkért gazdasági vezetõ és az Alapítvány által létrehozott Líceum mindenkori igazgatója".

1995. évben megszületett a Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye, mely 1996. január 1. napján lépett életbe és ez a törvény egyértelmûen kimondta, hogy az egyház által alapított oktatási intézmény önálló jogi személy.
Kötelezõ jelleggel - e törvény értelmében - az iskolát az Alapítvány kuratóriuma alól önálló jogi személyként nevesíteni kellett volna és 1996. január 1. napjától kezdõdõen önálló jogi személyként, önálló adóalanyként az állami hatóságokhoz be kellett volna jelenteni és gazdálkodását e törvény szerint szervezni.
Mindezek az eljárások nem történtek meg.

2002. évben megszületett a Magyarországi Református Egyház gazdálkodási törvénye, mely 2003. január 1. napjával lépett életbe.

A Líceum Alapítvány kuratóriuma részérõl ezt követõen; sem történt intézkedés arra vonatkozóan, hogy a törvényi elõírásoknak megfelelõen (önálló jogi személyként) mûködhessen az intézmény.


A jegyzõkönyvbõl megállapítható, hogy a Líceum 2004. október 31. napjáig a Református Líceum Alapítvány adószáma, TB száma és bankszámla száma alatt, az Alapítvány üzemeltetésében ("fenntartásában") mûködött.

A Líceum Alapítvány és a Líceum mint ónálló jogi személyek eqy (ugyanazon) adószám alatt szerepeltek az Adóhatósági nyilvántartásában.

Ha a Líceum Alapítvány a fenntartója a Líceumnak, akkor a fenntartónak utalandó állami költségvetési támogatás az alapítványon keresztül jutott volna el az Iskolának, de az alapítványi iskola nem jogosult az egyházi kiegészítõ támogatásra.


A Gödöllõi Református Líceum Gimnázium 2004. november 1. napjától önálló jogosítványai alapján az állami hatóságokhoz önálló jogi személyként bejelentkezett, fenntartójaként a Gödöllõi Református Egyházközséget jelölve meg.

A hivatkozott jegyzõkönyv rögzítette, hogy az Iskola a Líceum Alapítvány részeként mûködött 2004. október 31. napjáig.
Vagyis a Líceum Alapítvány kuratóriuma nem tett intézkedést 1996. január 1. napja óta arra, hogy az iskola önálló jogi személyként az Egyházközség fenntartásában mûködhessen.

Az önálló jogi személyként történõ bejegyzés idõpontjáig (2004.11.01.) adójogi szempontból az alapítvány kuratóriuma volt az iskola felettes szerve és az iskola feletti fenntartói jog közvetlen gyakorlója.


Ez a kettõsség feloldódott 2004. 11. 01-tõl.


Az alapítványok esetében lehetõség lett volna az alábbiak szerinti ÁFA igénylésre:


Az 1992. évi LXXIV. törvény (az általános forgalmi adóról) 1998. január 1-tõl - 2003. december 31. napjáig tartalmazott egy jogszabályi lehetõséget.


E törvény alapján a mûködési- és beruházási költségeinek elõzetesen felszámított adó visszatérítését - kérelemre, méltányosságból - az adóhatóság engedélyezhette (pl. az egyház illetve az egyház önálló képviselettel rendelkezõ szervezeti egysége részére is),
ha a kérelmet megelõzõen legalább ,1 évvel - korábban . (pI. szociális, nevelési, oktatási, hitéleti) ilyen tevékenységet folytatóként nyilvántartásba vették.


Ennek értelmében az alapítványok a nevük alatt futó beruházásokat 2003. év során könyv szerinti jóváírással átadhatták volna az Egyházközségnek - az adóhatóság jóváhagyásával -, és az ÁFA fizetés és ÁFA igénylés pedig pénzmozgás nélkül rendezhetõ lett volna.


Ez a törvény adta lehetõség csak az elmúlt 6 évben volt nyitva. A továbbiakban erre lehetõség már nincs.


A mulasztásért felelõsség terheli mindkét alapítvány kuratóriumát, mivel ezzel a jogszabály adta lehetõséggel nem próbált meg élni.


A vizsgálat során a megvalósult beruházásokra olyan presbiteri határozat született, hogy az ingatlan beruházásokat (valamennyit), az egyházközség a saját nevében befejezi, a költségek vállalása mellett, majd ezt követõen az ingatlan együttest - a használatba vételi engedély kézhez vétele után - az egyházközség nevére jegyezteti be a Földhivatalnál az ingatlan nyilvántartásba.


Kelt: Budapest, 2004. november 23.